CSS-1

CSS-1

CSS

Cascading Style Sheets

HTML описва съдържанието, CSS описва визуализацията. Тоест:

Как работи CSS

За да можем лесно да стилизираме дадена страница избираме компонентите, които искаме да стилизираме (чрез някакъв селектор) и задаваме стойности на property-тата, които искаме да променим. Съответно браузъра ще ги промени на всички елементи, които е match-нал даденият селектор.

CSS Syntax

CSS syntax

Използване на CSS

Има 3 начина на използване на CSS:

Основни CSS селектори

*
Избира всички елементи - не се препоръчва.
foo
Избира елементи с таг foo
.bar
Избира елементи с атрибут клас = bar
#baz
Избира елементи с атрибут id = baz
foo bar
Избира елементи bar, наследници на елементи foo
foo, bar
Може да се изброят няколко селектора и ще избере обединението им

tag#id.class

можете да комбинирате няколко селектора в един

Още малко селектори

Има много, но като за начало ще споменем само тези

foo > bar
Избира елементи bar, директни наследници на елементи foo
foo + bar
Избира елементи bar, които следват непосредствено след елементи foo
E:first-child
Избира само елементи избрани от селектора E, които са първите наследници (ако има ul със 5 li-та в него ще избере само първото).
E:hover
Избира елементи докато сте си сложили мишката върху тях (обикновено се ползва за линкове - не работи за други неща в стари браузъри)

Следващия път ще споменем и още някои. Ако ви е интересно ето ги всички (w3 ref)

Цветове

Като най-лесни ще започнем с цветовете. Има 4 стандартни начина за дефиниране на цвят:

Име - `red`
RGB - `rgb(255, 0, 0)`
red, green, blue със стойности 0-255
HEX - `#ff0000`, `#f00`
аналогично, но в 16тичен запис. второто е кратък запис когато 2те цифри на всеки цвят съвпадат
HSL - `hsl(0, 100%, 50%)`
Hue, Saturation, Lightness - задава цвят (тоест ъгъл от цветовия кръг), наситеност 0-100% и осветеност 0-100% ¿
RGBA, HSLA - `rgba(255, 0, 0, 0.3)` `hsla(0, 100%, 50%, 0.3)`
последното се нарича алфа канал - стойността задава "непрозрачност" на цвета (0 = transparent, 1 = нормален цвят)

CSS Метрики

Внимавайте ако използвате проценти при височини - ако родителя няма зададена височина и използвате проценти може да има лоши последствия.

Текст

Font stuff

Background

Display

Box Model

Shorthand properties

Position

Float + Clear

Други

Задача

Въпроси