JS-1

JS-1

JavaScript

JavaScript features

Променливи

var meaningOfLife = 42;    // typeof meaningOfLife = 'number'
var wantedGrade = 6.0;    // typeof wantedGrade = 'number'
var firstLine = "So long\n"; // typeof firstLine == 'string'
var secondLine = 'And thanks for all the fish!'; // no difference between ' and "
var happy = true;       // typeof happy = 'boolean'
var nothing;         // typeof nothing = 'undefined'

Всичко останало - масиви, обекти, функции и тн - са обекти

Масиви

Индексирана последователност от елементи. Няма ограничение за хомогенност на елементите.

var fibonacci = [undefined, true, 1, 'two', 3.0, 5, 7];

alert(fibonacci[3]);     // 'two'
alert(fibonacci.length);   // 7
alert(fibonacci.indexOf(3)); // 4
alert(fibonacci.indexOf(4)); // -1
alert(fibonacci.slice(1, 3)); // [true, 1]

// push, pop, shift, unshift, sort are also available

// ES5 gives us forEach, map, filter, reduce etc

typeof fibonacci       // object
Array.isArray(fibonacci)   // true

fibonacci.splice(index, removeCount, item1, item2, ...) ¿
 • splice задава индекс от който да премахва removeCount елементи (ако е > 0) и добавя нови елементи (ако се подадат такива аргументи)

  console.log(fibonacci.splice(0, 1, false)); // [undefined]
  console.log(fibonacci); // [false, true, 1, 'two', 3.0, 5, 7]
  fibonacci.splice(2, 0, 'one');
  console.log(fibonacci); // [false, true, 'one', 1, 'two', 3.0, 5, 7]
  console.log(fibonacci.splice(3, 1)); // [1]
  console.log(fibonacci); // [false, true, 'one', 'two', 3.0, 5, 7]

  Не се използва често, понеже мутира масива и работата с index-и е error prone, но е най-ефективният начин да се премахне елемент от масив

  Може да ползвате arr.filter(e => e !== item) ако искате да получите нов масив без съответни елементи без мутиране на оригиналния

 • Обекти (речници)

  Или още map, хешове, речници, асоциативни масиви и други. Съдържа двойки с ключ и стойност. Ключовете са низове.

  var person = {firstName: 'Chuck', lastName: 'Norris', powerLevel: 9001};
  
  alert(person.firstName);  // Chuck
  alert(person['lastName']); // Norris

  Първият начин (с точката) е за предпочитане.

  Функции

  function add(a, b) {
   return a + b;
  }
  
  var add = function (a, b) {
   return a + b;
  };
  
  // ES6 arrow function - doesn't work in 13% of browsers
  var add = (a, b) => a + b;
  
  console.log(add(1, 2, 5)); // returns 3, ignores last argument

  Условни оператори

  if (cond) {
   ...
  } else if (cond) {
   ...
  } else {
   ...
  }
  
  isHappy ? 'smile' : 'frown';
  
  switch (n) {
   case 1: ... break;
   case 2: ... break;
   default: ...
  }

  Цикли

  while (condition) { ... }
  
  do { ... } while (condition);
  
  var cars = ['Audi', 'BMW', 'Mercedes-Benz', 'Opel', 'Porsche', 'Volkswagen'];
  
  for (var i = 0; i < cars.length; i++) {
   console.log(cars[i]);
  }
  
  cars.forEach(function(car, index){
   console.log(car);
  });
  
  cars.forEach(car => console.log(car));

  Обхождане на речник

  var person = {firstName: 'John', lastName: 'Doe', age: 25};
  var txt = '';
  for (var key in person) {
   txt += person[key] + ' ';
  }
  
  console.log(txt); // John Doe 25
  console.log(Object.values(person).join(' ')); // John Doe 25
  
  Object.keys(person);  // ['firstName', 'lastName', 'age']
  Object.values(person); // ['John', 'Doe', 25]
  Object.entries(person); // [ ['firstName', 'John'], ['lastName', 'Doe'], ['age', 25] ]

  JavaScript в HTML

  <script src="file.js"></script> <script>...</script>

  Атрибути на script тага:

  async vs defer attributes

  Глобални обекти в браузъра

 • Селектиране на елементи

  <h1 id="page-title">Selection</h1> <ul> <li class="food">Pizza</li> <li class="drink">Water</li> <li class="drink">Wine<li> <li class="food">Burger</li> </ul>
  var title = document.getElementById('page-title');  // HTMLElement - only 1 element!
  var items = document.getElementsByTagName('li');   // HTMLCollection
  var foods = document.getElementsByClassName('food'); // HTMLCollection
  
  foods[0].textContent += ' Hut';     // Pizza Hut
  title.innerHTML += ' <em>example</em>'; // Selection <em>example</em>
  console.log(title.textContent);     // Selection example
  
  // ES5 - use any CSS selector
  var water = document.querySelector('.drink');   // only water
  var drinks = document.querySelectorAll('.drink'); // water and wine

  Работа с елементи

  // Create
  var text = document.createTextNode('text node content');
  var div = document.createElement('div');
  
  // Add
  div.appendChild(text);
  document.body.appendChild(div);
  
  // Delete
  var list = document.getElementById('myList');
  list.removeChild(list.childNodes[0]);

  Event handling

  Bubbling vs Capturing

  JSON

  AJAX

  AJAX - Demo

  function ajax(url, settings){
   var xhr = new XMLHttpRequest();
   xhr.onload = function(){
    if (xhr.status == 200) {
     settings.success(xhr.responseText);
    } else {
     console.error(xhr.responseText);
    }
   };
   xhr.open(settings.method || 'GET', url, /* async */ true);
   xhr.send(settings.data || null);
  }
  var url = '../../blog/write-html-css-fast/index.html'; // same domain
  var callback = function (text) {
   console.log(text);          // do something with the data
  };
  
  ajax(url, {success: callback});

  Tricky notes

  Next time on W3Tech

  Задача 1

  Направете функция validate(), която да валидира следната форма:

  Ако има невалидно поле, то на страницата трябва да се появи съобщение за грешката и нищо да не се праща до сървъра.

  Ако данните са валидни и се опитаме да изпратим формата, тя трябва да се изпрати (post до register.php).

  Забележки:

  Полезни ресурси:

  Задача 2

  Използвайки ajax функцията от презентацията (или ваша модификация) искаме да изпращаме ajax request вместо нормалното изпращане на формата.

  За целта ще изпратим JSON стринг от типа {"username": "...", "password": "..."}, където сме взели съответните стойности с javascript.

  За да се уверите, че всичко работи - напишете си примерен register.php файл, където да разпакетирате данните от JSON към PHP асоциативен масив. След това можете да проверите дали масивът е наред чрез var_dump().

  Каква е идеята:

  Неща за търсене:

  Въпроси