PHP-SQL

PHP-SQL

Какво ще разгледаме днес

Релационни бази от данни

ER Diagramстара презентация

SQL

Език за работа с данни.

Той позволява:

Select

ER Diagram

SELECT * FROM MAJORS
SELECT NAME, ACADEMIC_DEGREE FROM MAJORS
SELECT * FROM MAJORS WHERE NAME = 'Software Engineering'
SELECT * FROM MAJORS WHERE START_YEAR = 2011

Insert

ER Diagram

INSERT INTO MAJORS (NAME, ACADEMIC_DEGREE) VALUES ('Software Eginnering', 'bachelor')

JOIN

     People             Animals
========================    =========================
| id | name  | pet_id |    | id | name  | species |
| 1 | Pesho | 2   |    | 1 | Sisi  | cat   |
| 2 | Gosho | NULL  |    | 2 | Sharo | dog   |
| 3 | Ivan  | 4   |    | 3 | Mecho | dog   |
| 4 | Penka | 1   |    | 4 | Koko  | parrot |
========================    =========================

Ако искаме да намерим всички хора с домашни любимци, както и самите им любимци:

SELECT People.name, Animals.name
FROM People
INNER JOIN Animals
ON People.pet_id = Animals.id;

=>

| People.name | Animals.name |
| Pesho    | Sharo    |
| Ivan    | Koko     |
| Penka    | Sisi     |

Видове JOIN

Има няколко вида `JOIN`. Основните са `INNER`, `LEFT`, `RIGHT`, `FULL`.

За този курс сигурно ще използвате само `INNER JOIN` ако въобще ви се наложи.

     INNER JOIN¿            FULL JOIN¿
==============================   ==============================
| People.name | Animals.name |   | People.name | Animals.name |
| Pesho    | Sharo    |   | Pesho    | Sharo    |
| Ivan    | Koko     |   | Gosho    | NULL     |
| Penka    | Sisi     |   | Ivan    | Koko     |
==============================   | Penka    | Sisi     |
   хора и любимците им      | NULL    | Mecho    |
                  ==============================
                    всички хора и животни

     LEFT JOIN¿            RIGHT JOIN¿
==============================   ==============================
| People.name | Animals.name |   | People.name | Animals.name |
| Pesho    | Sharo    |   | Pesho    | Sharo    |
| Gosho    | NULL     |   | Ivan    | Koko     |
| Ivan    | Koko     |   | Penka    | Sisi     |
| Penka    | Sisi     |   | NULL    | Mecho    |
==============================   ==============================
     всички хора            всички животни
 1. INNER JOIN - Връща всички редове, за които има съвпадение и в двете таблици.
 2. FULL (OUTER) JOIN - Връща всички редове, за които има съвпадение в поне една от таблиците.
 3. LEFT (OUTER) JOIN - Връща всички редове от лявата таблица и съвпадащите редове в дясната.
 4. RIGHT (OUTER) JOIN - Връща всички редове от дясната таблица и съвпадащите редове в лявата.

phpMyAdmin

За създаване на базата phpMyAdmin е прост UI, който може да ви е полезен.

Има го и в xampp, в 000webhost и най-вероятно на всеки друг хостинг.

Следват 10тина слайда за него - ако искате ги пропуснете.

 1. localhost/phpmyadmin
 2. `Databases` -> `Create Database` -> `[db_name, utf8_general_ci]`
 3. `db_name` -> `Create table` -> `[table_name, number_of_columns]`
 4. На първата колона задавате `name` -> `id`, `index` -> `PRIMARY`, `A_I` -> checked
 5. На останалите обикновено се интересувате само от `name`, `type` и `length` - type обикновено е
  • `INT` за цели числа
  • `VARCHAR` за текст с променлива дължина (обикновено с дължина до 255)
  • `TEXT` за неограничен текст
  • `DATE` за дата.

PHPMA - Start

phpMyAdmin Start

PHPMA - Create DB

phpMyAdmin Create DB

PHPMA - Enter DB

phpMyAdmin Enter DB

PHPMA - Create Table

phpMyAdmin Create Table

PHPMA - Create Table

phpMyAdmin Create Table

PHPMA - Table Actions

phpMyAdmin Table Actions

PHPMA - Insert (UI)

phpMyAdmin Insert (UI)

PHPMA - Insert (SQL)

phpMyAdmin Insert (SQL)

PHPMA - Browse

phpMyAdmin Browse

PHPMA - Structure

phpMyAdmin Structure

Работа с SQL от PHP

Макар и да има 3 начина за свързване към `SQL` от `PHP` - `mysql`(deprecated), `PDO`, `mysqli`, много силно ви препоръчваме да използвате `PDO`

$conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mydbname', 'user', 'password');
$sql  = "SELECT * FROM MAJORS";
//$sql = "SELECT * FROM MAJORS WHERE START_YEAR = $year"
      // Now lets say $year = "''; DROP DATABASE MAJORS;"

$query = $conn->query($sql) or die("failed!");
while ($row = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
 echo $row['NAME'];
}

Стъпки

 1. Свързване
  $conn = new PDO($dsn, $user, $pass, $options); // ¿
 2. Заявка
  $stmt = $conn->query($sql);           // direct
  $stmt = $conn->prepare($sql)->execute($values); // prepared
 3. Извличане на данни (при select)
  $row = $stmt->fetch();    // single row
  
  while ($row = $stmt->fetch()) // iterate rows
  
  $rows = $stmt->fetchAll();  // direct array
 1. В `$options` (опционално) - можем да зададем неща като `PDO::ATTR_(ERRMODE|DEFAULT_FETCH_MODE)` и други.

Prepared statements (indexed)

$conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=university;charset=utf8', 'root', '');
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM MAJORS WHERE ACADEMIC_DEGREE = '?'");

$stmt->execute(['бакалавър']) // Array of all ? values
$rows = $stmt->fetchALL(PDO::FETCH_NUM)
// type is PDO::FETCH_(NUM|ASSOC|BOTH|OBJ|LAZY)
//     NUM ($r[0]), ASSOC ($r['key']), BOTH (default)
//     OBJ ($r->key), LAZY (BOTH + OBJ) and others

$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO MAJORS (NAME, ACADEMIC_DEGREE) VALUES ('?', '?')");
$stmt->execute(['Биология', 'бакалавър']);

Prepared statements (named)

Както видяхте при резултатите имаме и обикновени и асоциативни масиви за резултати

По същия начин можем да задаваме и параметрите като асоциативен масив

$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM MAJORS
            WHERE ACADEMIC_DEGREE = :degree");

$stmt->execute(['degree' => 'бакалавър']);

$stmt = $conn->prepare("
 INSERT INTO MAJORS (NAME, ACADEMIC_DEGREE)
 VALUES (:name, :degree)
");
$stmt->execute(['name' => 'Софтуерно Инженерство', 'degree' => 'бакалавър']);

$stmt->execute(['name' => 'Софтуерни Технологии', 'degree' => 'магистър']);

Съвет

Други неща

Транзакции, bind-ване на параметри - няма да ви трябват

$conn->beginTransaction();
...
$dbh->commit(); // or $conn->rollBack();

$stmt->bindParam(':name', $name);   // bind to variable
$stmt->bindValue(':degree', $degree); // bind to value
$stmt->execute();

Задача 1

Имате база от данни със следната таблица и данни:

CREATE TABLE electives (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 title VARCHAR(128),
 description VARCHAR(1024),
 lecturer VARCHAR(128)
);

INSERT INTO electives (title, description, lecturer)
VALUES
 ("Programming with Go", "Let's learn Go", "Nikolay Batchiyski"),
 ("AKDU", "Let's Graduate", "Svetlin Ivanov"),
 ("Web technologies", "Let's learn the web", "Milen Petrov");

Имплементирайте php страница с форма и валидация за добавяне на избираема дисциплина.

Добавете колона created_at на таблицата electives, коята да сочи момента на добавяне на реда.

Задача 2

Добавете функционалност за редактиране на избираема дисциплина.

HTTP GET на /electives.php/1 трябва да върне формата с попълнени текущи стойности.

HTTP POST на /electives.php/1 със съответните параметри трябва да промени избираемата с id 1.

Забележка - последното би трябвало да е PUT, а не POST, но с чист HTML без JS това не е възможно. Когато вземем JS ще видите правилния начин.

Въпроси